قطره های تجویز شده برای کنترل فشار چشم باید جه مدت مصرف شوند؟


مدت مصرف توسط پزشک تععین میشود ومیتواند برای تمام عمر باشد.