اب مروارید جه رابطه ای با اب سیاه دارد؟


 در موارد اب مروارید رسیده با جا به جا شدن عدسی  به سمت قدام میتواند فشار چشم افزایش یابد اما صرفا وجود هر  اب مرواریدی باعث افزایش فشار چشم نمیشود