ایا گلوکوم میتواند کودکان را مبتلا کند؟


بله .اب سیاه مادرزادی میتواند از بدو تولد وجود داشته باشد ویا در سالهای اولیه بروز نماید عدم تشخیص میتواند منجر به کوری غیر قابل برگشت گردد.