بررسی زاویه چشم


بعد از ریختن بیحسی درچشم با لنز مخصوص گونیوسکوپی زاویه چشم دیده می شود

متن خدمت در این قسمت قرار م یگیرد