معاینه ته چشم


با استفاده از لنزهای مخصوص ته چشم مورد بررسی قرار میگیرد و شبکیه و عصب بینایی ارزیابی میشود