معاینه قدامی چشم


در این معاینه قرنیه ،اتاق قدامی و لنز مورد بررسی قرار میگیرد.