اندازه گیری فشار چشم


با تونومتر گلدمن فشارچشم اندازه گیری میشود

گرچه روشهای مختلفی برای اندازه گیری فشارچشم وجود دارد اما با تونومتر گلدمن دقیق ترین اندازهگیری انجام میگیرد.