بررسی میدان بینایی


بخش مهمی از معاینه بیماران گلوکومی میباشد .در این تست از بیمار خواسته میشود که در مقابل دستگاه مخصوص نشسته و در صورت دیدن نور بوق دستگاه را بزند.نهایتا با توجه به پاسخ بیمار پرینتی ایجاد میشود که نشان دهنده میدان بینایی فرد است