گرفتن دید و تعیین شماره عینک


به عنوان بخش اساسی از معاینه برای تمام بیماران تست دید وبررسی شماره عینک انجام میشود. 

متن خدمت در این قسمت قرار می گیرد